Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
alexandrious
9991 350a 500
Reposted from2017 2017 viasentymentalna sentymentalna
alexandrious
5526 828e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viasentymentalna sentymentalna
alexandrious
7816 4914
alexandrious
alexandrious
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromxcvbz xcvbz viasoko soko
6015 9c58
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viamalinowowa malinowowa
alexandrious
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viamalinowowa malinowowa
alexandrious
6287 d2dc 500
Reposted fromgingillo gingillo viazupson zupson
alexandrious
5357 8d31
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
alexandrious
7816 4914
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
alexandrious
8808 b786 500
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viatobecontinued tobecontinued
alexandrious
4415 f5bc 500
Reposted fromonakochago onakochago viamisery misery
alexandrious
nienawidzę słów "inni mają gorzej", bo każdy, choć raz w życiu przeżywał swój własny koniec świata.
Reposted frommefir mefir viamisery misery
alexandrious
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaspecialneeds specialneeds
alexandrious
9472 30f8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
5104 4e03
Reposted fromfujitsuh fujitsuh viazupson zupson
alexandrious
alexandrious
6216 b0e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
alexandrious
Reposted fromshakeme shakeme
alexandrious
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl