Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
alexandrious
alexandrious
8304 e58c 420
Reposted fromQi Qi viadefinition-of-sex definition-of-sex
alexandrious
2622 009d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
alexandrious
Reposted frombluuu bluuu viasilkdreams silkdreams
alexandrious
3802 6dbf 420
Reposted fromgrobson grobson viasilkdreams silkdreams
alexandrious
8548 8f10 420
Reposted from4777727772 4777727772 viasilkdreams silkdreams
alexandrious
7448 badf 420
Reposted fromcontigo contigo viasilkdreams silkdreams
alexandrious
2861 a046 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasilkdreams silkdreams
alexandrious
0767 1045 420
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viasilkdreams silkdreams
alexandrious
2480 15d2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
alexandrious
alexandrious
2473 9d75 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapiehus piehus
alexandrious
Nie ma nic bardziej intrygującego dla mężczyzny niż kobieta, która jest skrzyżowaniem anioła i diabła.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatojapaula tojapaula
alexandrious
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
alexandrious
1140 7c76 420
alexandrious
8979 dafe 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilkdreams silkdreams
alexandrious
3971 484a 420
Reposted frompiehus piehus viasilkdreams silkdreams
alexandrious
8616 2db8 420
Reposted fromlaluna laluna viasilkdreams silkdreams
alexandrious
1622 664e 420
Reposted fromBabson Babson viasilkdreams silkdreams
alexandrious
9096 1dc6 420
Reposted fromsilkdreams silkdreams viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl